Rozliczenie Kierowcy

Wybrane przepisy :

1. Rozporządzenie (WE) nr 561/2006 [link]

2. Rozporządzenie Rady (EWG) nr 3821/85 [link]

3. Ustawa o transporcie drogowym [link]

4. Wytyczne Komisji UE [Nr1] [Nr2] [Nr3] [Nr4] [Nr5] [Nr6] [Nr7] [Nr8]

5. Rozporządzenie (WE) nr 1071/2009 [link]

6. Rozporządzenie (WE) nr 1072/2009 [link]

7. Rozporządzenie (WE) nr 1073/2009 [link]

8. Umowa AETR [link]

9. Ustawa o czasie pracy kierowcy [link]

10. Rozporządzenie o należnościach z tytułu podróży służbowej [link]