Rozliczenie Kierowcy

Czas pracy a czas jazdy, pauzy kierowcy

Należy rozróżnić oba czasy.
Przepisy mówią, że kierowca może prowadzić pojazd 9 h dziennie z możliwością przedłużenia do 10 h dwa razy w tygodniu.

czas jazdy kierowcy 9h

czas jazdy kierowcy 10h

Uwzględniając konieczne przerwy może to wyglądać następująco:

4:30 jazdy + 0:45 pauzy + 4:30 jazdy

w świetle obowiązujących przepisów otrzymujemy:

czas jazdy 9 h, czas pracy 9:30, dyżur 0:15

Jest to spowodowane tym, że pauza 0:45 jest rozkładana na 0:30 praca i 0:15 dyżur. Ma to powiązanie z ogólnymi przepisami o czasie pracy, które mówią:

Art. 13 Pkt 1. Po sześciu kolejnych godzinach pracy kierowcy przysługuje przerwa przeznaczona na odpoczynek w wymiarze nie krótszym niż 0:30, w przypadku gdy liczba godzin pracy nie przekracza 9 h oraz w wymiarze nie krótszym niż 0:45, w przypadku gdy liczba godzin pracy wynosi więcej niż 9 h. Przerwa może być dzielona na okresy krótsze trwające co najmniej 0:15 każdy, wykorzystywane w trakcie sześciogodzinnego czasu pracy lub bezpośrednio po tym okresie.
Art 13 Pkt 2. Przerwy, o których mowa w pkt 1, ulegają skróceniu o przerwę w pracy trwającą 0:15, którą pracodawca jest obowiązany wprowadzić, jeżeli dobowy wymiar czasu pracy kierowcy wynosi co najmniej 6 h.

Z interpretacji powyższych przepisów przyjęto, że pauzę 0:45 można podzielić na dwie mniejsze pauzy, przy czym pierwsza pauza musi być nie krótsza niż 0:15 a druga nie krótsza niż 0:30

 

czas jazdy dziennej kierowcy plus praca

Często się zdarza, że w przerwie pomiędzy jazdami, kierowca wykonuje pracę ale pilnuje tylko czasu jazdy. I wtedy pomimo że zrobi pauzę po 4:30 jazdy, wykroczenie występuje z przytoczonego powyżej przepisu, który mówi o czasie pracy. Czas pracy obejmuje zarówno czas jazdy jak i czas pracy. Przytoczony przykład to

4:30 jazda + 2:45 praca = 7:15      A przepis mówi:  
0:30 h pauzy po 6:00 h pracy, w przypadku gdy liczba godzin pracy (w ciągu dnia) nie przekracza 9 h
0:45 h pauzy po 6:00 h pracy, w przypadku gdy liczba godzin pracy (w ciągu dnia) przekracza 9 h

Uwaga: Przyjmujemy że godz. 0:00 to moment rozpoczęcia pracy przez kierowcę (może to być dowolna godzina dnia).