Rozliczenie Kierowcy

Ustawa o czasie pracy kierowców

Art.2.pkt 7 - podróż służbowa  - każde zadanie służbowe polegające na wykonywaniu, na polecenie pracodawcy:
                  a) przewozu drogowego poza miejscowość, o której mowa w pkt 4 lit.a, lub
                  b) wyjazdu poza miejscowość, o której mowa w pkt 4 lit.a  w celu wykonania przewozu drogowego

Pkt4, a) (...) siedzibę pracodawcy, na rzecz którego kierowca wykonuje swoje obowiązki, oraz inne miejsca prowadzenie działalności przez pracodawcę, w szczególności filie, przedstawicielstwa i oddziały,

Art.21a. Kierowcy w podróży służbowej, przysługują należności na pokrycie kosztów związanych z wykonywaniem tego zadania służbowego, ustalone na zasadach określonych w przepisach art.77.5 § 3-5 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r.  - Kodeks pracy

Kodeks pracy art.77.5

§2. Minister właściwy do spraw pracy określi, w drodze rozporządzenia, wysokość oraz warunki ustalania należności przysługujących pracownikowi, zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej, z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju oraz poza granicami kraju. Rozporządzenie powinno w szczególności określać wysokość diet, z uwzględnieniem czasu trwania podróży, a w przypadku podróży poza granicami kraju - walutę, w jakiej będzie ustalana dieta i limit na nocleg w poszczególnych państwach, a także warunki zwrotu kosztów przejazdów, noclegów i innych wydatków.

§3. Warunki wypłacania należności z tytułu podróży służbowej pracownikowi zatrudnionemu u innego pracodawcy niż wymieniony w §2 określa się w układzie zbiorowym pracy lub regulaminie wynagradzania albo w umowie o pracę, jeżeli pracodawca nie jest objęty układem zbiorowym pracy lub nie jest obowiązany do ustalenia regulaminu wynagradzania.

§4. Postanowienia układu zbiorowego pracy, regulaminu wynagradzania lub umowy o pracę nie mogą ustalać diety za dobę podróży służbowej na obszarze kraju oraz poza granicami kraju w wysokości niższej niż dieta z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju określona dla pracownika, o którym mowa w §2. (30 zł  w 2017r.)

§5. W przypadku gdy układ zbiorowy pracy, regulamin wynagradzania lub umowa o pracę nie zawiera postanowień, o których mowa w §3, pracownikowi przysługują należności na pokrycie kosztów podróży służbowej odpowiednio wg przepisów, o których mowa w §2.

Podróże służbowe - dieta

Należność z tytułu diet oblicza się za czas od rozpoczęcia podróży krajowej (wyjazdu) do powrotu (przyjazdu) po wykonaniu zadania służbowego w następujący sposób:
Jeżeli podróż trwa nie dłużej niż dobę i wynosi:
   a) mniej niż 8 godz - dieta nie przysługuje
   b) od 8 do 12 godz - przysługuje 50% diety
   c) ponad 12 godz - przysługuje dieta w pełnej wysokości
Jeżeli podróż trwa dłużej niż dobę, za każdą dobę przysługuje dieta w pełnej wysokości, a za niepełną rozpoczętą dobę:
   a) do 8 godz - przysługuje 50% diety
   b) ponad 8 godz - przysługuje dieta w pełnej wysokości

Należność z tytułu diety w podróży zagranicznej wynosi:
1) za każdą dobę podróży zagranicznej przysługuje dieta w pełnej wysokości;
2) za niepełną dobę podróży zagranicznej:
   a) do 8 godz - przysługuje 1/3 diety
   b) ponad 8 do 12 godz - przysługuje 1/2 diety
   c) ponad 12 godz - przysługuje pełna dieta

Ryczałt za nocleg - obecnie wiele różnych interpretacji

Ryczałt za nocleg w podróży krajowej:
3. Pracownikowi, któremu nie zapewniono bezpłatnego noclegu i który nie przedłożył rachunku, o którym mowa w ust.1, przysługuje ryczałt za każdy nocleg w wysokości 150% diety
4. Ryczałt za nocleg przysługuje, jeżeli nocleg trwa co najmniej 6 godz pomiędzy godzinami 21 i 7

Ryczałt za nocleg w podróży zagranicznej:
§16.1. Za nocleg podczas podróży zagranicznej pracownikowi przysługuje zwrot kosztów w wysokości stwierdzonej rachunkiem, w granicach limitu określonego w poszczególnych państwach w załączniku do rozporządzenia.
      2. W razie nieprzedłożenia rachunku za nocleg, pracownikowi przysługuje ryczałt w wysokości 25% limitu, o którym mowa w ust.1. Ryczałt ten nie przysługuje za czas przejazdu.
      3. Przepisów ust.1 i 2. nie stosuje się, jeżeli pracodawca lub strona zagraniczna zapewniają pracownikowi bezpłatny nocleg.